REGULAMIN SKLEPU

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony na podstawie przepisów prawa obowiązujących na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Regulamin wraz z przepisami prawa w sposób wyłączny i wyczerpujący regulują kwestie dotyczące korzystania ze Sklepu Internetowego  dotGreen.pl dostępnego pod adresem http://www.dotgreen.pl
 2. Regulamin określa w szczególności:
  a.rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną,
  b.warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym: – wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sprzedający, – zakaz dostarczania przez Nabywców treści o charakterze bezprawnym,
  c.warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną,
  d.tryb postępowania reklamacyjnego.
 3. Operatorem i właścicielem Sklepu dotGreen jest firma dotGreen Sp. z o.o.z siedzibą przy ul. Łukaszczyka 10, 02-781 Warszawa, NIP 951-239-23-67, REGON 361475597, tel. +48 792-426-426.

II. Definicje

 1. Sprzedający – Podmiot, o którym mowa w pkt I. 3 Regulaminu;
 2. Nabywca – każda osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną.
 3. Strony umowy sprzedaży – Sprzedający i Nabywca
 4. Przedsiębiorca – Nabywca wykonujący działalność gospodarczą w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (tekst jednolity: Dz. U. 2010 r. Nr 220 poz. 1447 z późn. zm.),
 5. Konsument – Nabywca będący osobą fizyczną dokonujący czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 6. Sklep – Sklep Internetowy dotgreen.pl dostępny pod adresem internetowym www.dotgreen.pl
 7. Regulamin – Niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną,
 8. Konto Użytkownika – miejsce dostępne dla Nabywców Sklepu po wprowadzeniu adresu e-mail i hasła, umożliwiające m.in. zamawianie towaru, śledzenie stanu realizacji zamówienia, zmianę i poprawianie danych osobowych, itp.
 9. Cookies – niewielkie pliki tekstowe, zapisywane w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej stronie wpisywać nazwy Użytkownika i hasła, tworzenia statystyk oglądalności, prezentacji reklam internetowych o treści najbardziej zbliżonej do zainteresowań Użytkownika oraz tworzenia ankiet internetowych i zabezpieczania ich przed wielokrotnym głosowaniem przez te same osoby. Pliki te nie gromadzą danych osobowych Użytkownika, nie zmieniają konfiguracji jego komputera, nie służą do instalowania bądź deinstalacji jakichkolwiek programów komputerowych, wirusów lub trojanów, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie są przetwarzanie przez inne serwisy internetowe i mogą być w każdym momencie usunięte przez Użytkownika.

III. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

 1. W celu korzystania z usług świadczonych na podstawie niniejszego Regulaminu Nabywca powinien posiadać:
  a) Przeglądarkę internetową: Internet Explorer w wersji nie starszej niż 7.0 lub Mozilla FireFox w wersji nie starszej niż 3.0 lub Chrome (wszystkie wersje) lub Opera w wersji nie starszej niż
  b) Włączoną obsługę Java Script,
  c) Aktywny adres e-mail.
 2. Użytkownik może wyrazić zgodę na włączenie obsługi plików Cookies. Szczegółowe informacje o celu przechowywania i uzyskiwania dostępu do informacji za pomocą plików Cookies, a także możliwości określenia przez Użytkownika warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach Cookies, za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Użytkownika telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi znajdują się w  http://dotgreen.pl/polityka-prywatnosci-i-plikow-cookies.html

IV. Rejestracja, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Rejestracja jest dobrowolna. Po dokonaniu rejestracji dla Nabywcy tworzone jest indywidualne Konto Użytkownika.
 2. Nabywca może także dokonywać zakupów w Sklepie Internetowym bez rejestracji, jednakże w takim przypadku rezygnuje z utworzenia Konta Użytkownika i funkcjonalności do niego przypisanych, tj. zapamiętanie danych adresowych czy śledzenie stanu realizacji zamówienia.
 3. Użytkownik, w celu rejestracji, powinien wypełnić formularz rejestracyjny. Do rejestracji niezbędne jest podanie: aktywnego adresu e-mail, loginu oraz ustawienie hasła.
 4. W trakcie rejestracji możliwe jest także podanie danych do wysyłki. W przypadku, gdy formularz wypełnia Konsument są to:
  a) Imię i nazwisko,
  b) Adres zamieszkania (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  c) Numer telefonu.
 5. Jeżeli formularz rejestracyjny wypełnia przedsiębiorca do wysyłki zakupionych towarów należy podać:
  a) Firmę,
  b) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),
  c) Adres siedziby (ulica, numer budynku, numer lokalu, kod pocztowy, miasto, województwo, kraj),
  d) Imię i nazwisko osoby do kontaktu,
  e) Numer telefonu.
 6. Po dokonaniu rejestracji na podany przez Nabywcę adres e-mail zostanie wysłany link aktywacyjny. Kliknięcie linku aktywacyjnego kończy proces rejestracji Nabywcy i stanowi potwierdzenie prawdziwości danych podanych w formularzu rejestracyjnym.
 7. Sprzedający może odmówić zarejestrowania Nabywcy jeżeli zachodzą przypadki określone w ust. 12.
 8. Zawarcie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną jest równoznaczne ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
  a) przystępuję do korzystania z usług dobrowolnie,
  b) dane zawarte w formularzu rejestracyjnym są zgodne z prawdą i nie naruszają praw osób trzecich,
  c) wyrażam zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  d) wyrażam zgodę na otrzymywanie na wskazane w formularzu rejestracyjnym dane korespondencyjne informacji systemowych, wiadomości od sprzedającego oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Sklepu.
 9. Nabywca może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 10. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną jeżeli Nabywca nie wykazywał aktywności w Sklepie, w szczególności nie złożył zamówienia lub nie logował się na Konto Użytkownika w ciągu 1 roku od ostatniej aktywności.
 11. Wypowiedzenie umowy przez którąkolwiek ze stron, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z zablokowaniem Nabywcy dostępu do Konta Użytkownika oraz jego usunięciem.
 12. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, jeśli:
  a) cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest oczywiście sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu,
  b) działalność Nabywcy jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,
  c) otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności,
  d) uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Użytkownika o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Użytkownika,
  e) Nabywca dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
  f) Nabywca w rażący lub uporczywy sposób narusza postanowienia Regulaminu,
  g) podane przez Kupującego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości  co do ich poprawności lub zgodności z prawdą a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.
 13. Przez obiektywnie uzasadnione wątpliwości, o których mowa w ust. 12 pkt g. należy rozumieć w szczególności podanie nieistniejącej miejscowości, podanie nazwy nieistniejącej ulicy w danej miejscowości, podanie jako nazwy odbiorcy danych fikcyjnych (np. postaci bajkowych).
 14. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Sprzedającego zostanie przesłane na podany w Koncie Użytkownika adres e-mail. Wypowiedzenie umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną skutkuje trwałym usunięciem Konta Użytkownika. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną składane przez Nabywcę może zostać złożone przez przesłanie jego treści na adres e-mail podany do kontaktu w osobnej zakładce strony internetowej Sklepu lub poprzez usunięcie Konta Użytkownika.
 15. Jeżeli wypowiedzenie nastąpiło ze strony Sprzedającego ponowna rejestracja jest możliwa po uzyskaniu zgody Sprzedającego.
 16. Wypowiedzenie lub rozwiązanie za zgodą stron umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną pozostaje bez wpływu na wykonanie już zawartych umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.
 17. Termin wypowiedzenia umowy w przypadkach wskazanych w ust. 10 i 12 wynosi 14 dni.

V. Oferta sklepu

 1. Oferta sklepu internetowego dotgreen.pl ważna jest na terenie całej Polski.
 2. Sklep dotgreen.pl realizuje zamówienia na terenie Polski. W przypadku odbiorców zagranicznych, warunki zamówienia będą prowadzone indywidualnie.
 3. Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronach Sklepu Internetowego dotgreen.pl  w chwili składania zamówienia.
 4. Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie dotgreen.pl są cenami brutto (zawierają podatek VAT), podane w polskich złotych.
 5. Wszystkie produkty są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta, o ile w opisie produktu nie wskazano inaczej (np. produkty z wyprzedaży).
 6. Oferowane przez Sprzedawcę produkty pochodzą od renomowanych producentów, a podane specyfikacje z materiałów przez nich publikowanych.
 7. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi właścicieli.
 8. Niektóre z oferowanych produktów mogą być w danej chwili niedostępne na magazynie, o czym Nabywca zostanie poinformowany przez pracownika dotgreen.pl.

Produkty sprzedawane na witrynie dotgreen.pl stanowią ofertę handlową. Do zawarcia umowy sprzedaży konieczne jest złożenie zamówienia przez Nabywcę (patrz VI. Składanie zamówienia) oraz jego potwierdzenie (VII. Potwierdzenie i realizacja zamówień).

VI. Składanie zamówienia

 1. Zamówienie może złożyć Nabywca. Składanie zamówień w sklepie internetowym dotgreen.pl odbywa się poprzez:
  -Wypełnienie formularza koszyka zakupów na stronie Sklepu dotgreen.pl po uprzedniej rejestracji i zalogowaniu się
  -Wysłanie e-maila zawierającego dane dotyczące zamawianego towaru i dane Nabywcy na adres sklepu biuro@dotgreen.pl.
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni robocze po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta rozpatrywane będą od rana (godz. 9:00) następnego dnia roboczego.
 3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę dotGreen Sp. z o.o. danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133 poz. 883.

VII. Potwierdzenie i realizacja zamówień

 1. Każde zamówienie złożone w sklepie dotgreen.pl jest potwierdzane e-mailem informującym o statusie zamówienia lub telefonicznie w ciągu 72 godzin roboczych. Umowa sprzedaży pomiędzy Sprzedającym a Nabywcą zostaje zawarta w chwili otrzymania od Nabywcy odpowiedzi zwrotnej poprzez e-mail lub telefonicznie.
 2. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia wynikającego z winy Nabywcy (np. błędny numer telefonu, błędny e-mail, brak odpowiedzi zwrotnej na potwierdzenie wysłane pocztą e-mail), złożone zamówienie nie będzie rozpatrywane i zostanie anulowane w ciągu 72 godzin od momentu jego złożenia. W takim przypadku nie dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.
 3. Średni czas dostawy jest podany na karcie produktu – jest to czas liczony od daty złożenia zamówienia. Jeśli produkt jest dostępny na magazynie to zamówienie jest realizowane w ciągu jednego dnia roboczego (lub po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie, jeżeli została wybrana forma płatności przelew-przedpłata), jeśli czas dostawy wynosi 5-21 dni to produkt musi zostać sprowadzony od dostawcy lub producenta, natomiast jeśli termin realizacji zamówienia wynosi powyżej 21 dni, oznacza to, że produkt jest w procesie produkcji.
 4. Niektóre produkty są sprowadzane na specjalne zamówienie wówczas termin realizacji jest podawany indywidualnie.
 5. Nabywca jest informowany o wszelkich opóźnieniach związanych z realizacją zamówienia, np. z powodu braku towaru w magazynie. W przypadku zmiany terminu realizacji Nabywca podejmuje decyzję czy wyraża zgodę na zamianę terminu czy też rezygnuje z zakupu za zwrotem wpłaconej kwoty.
 6. Umowa sprzedaży towaru może być zawarta tylko i wyłącznie w języku polskim.
 7. W momencie wysyłki towaru, klient otrzymuje od sklepu rotero.com.pl potwierdzenie nadania paczki wraz z numerem listu przewozowego, dzięki któremu ma możliwość monitorowania przesyłki.
 8. Razem z przesyłką dostarczone są: karta gwarancyjna oraz dokumenty zakupu – oryginał faktury VAT.
 9. Warunki dostawy dotyczą zamówień realizowanych na terenie Polski. W przypadku odbiorców zagranicznych, zamówienia będą prowadzone indywidualnie.

VIII. Korygowanie i odstąpienie od umowy

 1. Na prośbę Nabywcy, przekazaną e-mailem, faksem lub telefonicznie, Sklep dotgreen.pl może dokonać zmian/korekty w złożonym zamówieniu o ile przedmiot zamówienia nie został jeszcze wydany kurierowi.
 2. Aby sprawdzić stan realizacji zamówienia, należy skontaktować się poprzez e-mail, fax lub telefonicznie z pracownikami Sprzedającego, którzy udzielą wszelkich informacji o stopniu zaawansowania realizacji zamówienia. Status zamówienia można również sprawdzić logując się do sklepu dotgreen.pl.
 3. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Nabywca będący konsumentem może odstąpić od umowy bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie w terminie czternastu dni od otrzymania produktu.
 4. W przypadku skorzystania przez Konsumenta z prawa odstąpienia od umowy, konsument jest obowiązany odesłać towar niezwłocznie tj. w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) dni na adres Sprzedającego w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Konsument powinien zwrócić towar w takim składzie ilościowym i jakościowym, z zastrzeżeniem zdania pierwszego, jaki otrzymał od Sprzedającego. W szczególności powinien dołączyć wszelkie otrzymane wraz z towarem części, akcesoria, instrukcje, warunki użytkowania, itp. dokumenty (nie dotyczy dowodu zakupu) a także oryginalne opakowanie również wtedy, gdy zostało usunięte w ramach wykonywania zwykłego zarządu rzeczą sprzedaną.
 5. Koszt odesłania towaru po odstąpieniu od umowy zgodnie z pkt. 4 powyżej ponosi Nabywca.
 6. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827) Nabywcy nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, w sytuacji w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb i taki produkt zostanie wykonany na jego indywidualne zamówienie.

IX. Formy płatności

 1. Płatność gotówką przy odbiorze (płatne kurierowi firmy spedycyjnej).
 2. Płatność przelewem przed dostawą towaru. Wówczas firma dotGreen wysyła e-mail, na podstawie którego Nabywca dokonuje wpłaty. Przelew należy wysłać na konto wskazane na stronie sklepu, fakturze Pro Forma lub na konto wymienione w e-mailu potwierdzającym zamówienie.
 3. W przypadku wyboru metody płatności przelewem przed dostawą towaru firma dotGreen rozpocznie procedurę realizacji zamówienia po stwierdzeniu wpływu na konto równowartości złożonego zamówienia. Na przelewie w polu Tytułem należy podać numer zamówienia oraz nazwę artykułów zamówionych w sklepie. Należy pamiętać o czasie, niezbędnym na przepływ środków na rachunek sklepu i dokonać przelewu z odpowiednim wyprzedzeniem w stosunku do wybranego terminu dostawy zamówienia.

Z chwilą wpłynięcia należności na konto, sklep dotgreen.pl rozpocznie realizację zamówienia.

X. Gwarancja i reklamacje

 1. W chwili odbioru towaru Nabywca jest zobowiązany do sprawdzenia przesyłki. Zaleca się, aby ewentualne uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić pracownikowi firmy spedycyjnej (kurierowi) obecnemu przy dostawie oraz spisać “Protokół Reklamacji”.
 2. W przypadku otrzymania wadliwych towarów zapewniamy Państwu ich wymianę na towary nieuszkodzone, pod warunkiem zgłoszenia wad Sprzedającemu. Wymiana dotyczy produktów niezgodnych z umową a w przypadku, gdy zakupu dokonuje przedsiębiorca – produktów fabrycznie wadliwych. W terminie 14 dni Sprzedający ustosunkuje się do reklamacji. Czas realizacji reklamacji może wynieść ok 30 dni w zależności od dostępności towaru w magazynach dostawców. Koszty transportu w takich wypadkach ponosi Sprzedający.
 3. Każdy zakupiony towar w sklepie dotgreen.pl  jest fabrycznie nowy i posiada kartę gwarancyjną autoryzowanego serwisu danej marki produktu na terenie Polski. Okres gwarancji zależy od producenta. W przypadku reklamacji towaru, który uległ awarii w normalnych warunkach użytkowania i kwalifikuje się do naprawy, prosimy o zgłoszenie tego faktu bezpośrednio do producenta lub autoryzowanego punktu serwisowego wskazanego w Karcie Gwarancyjnej lub/i na Instrukcji Obsługi. Informacje takie można uzyskać także na stronie internetowej producenta.
 4. W przypadku otrzymania niewypełnionej karty gwarancyjnej, należy ją odesłać do siedziby firmy dotGreen Sp. z o.o.. Karta zostanie uzupełniona i niezwłocznie odesłana do Nabywcy.
 5. W przypadku reklamacji prosimy przesyłać nam wraz z reklamowanym towarem dokumenty zwrotu towaru. Należą do nich:
  – kopia potwierdzenia zamówienia otrzymanego e-mailem
  – kopia faktury VAT.
  W przypadku uwzględnienia reklamacji w postaci zwrotu ceny zwrot ten nastąpi przelewem, dlatego prosimy o podanie pełnej nazwy, adresu i numeru rachunku bankowego. Dokumenty należy wysłać na adres dotGreen Sp. z o.o., ul. Łukaszczyka 10, 02-781 Warszawa.
 6. Sklep gwarantuje zwrot kwoty w ciągu 5 dni roboczych od otrzymania zwrotu i zatwierdzenia reklamacji przez dotGreen, na konto bankowe wskazane przez Nabywcę lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.
 7. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za różnice w wyglądzie produktów wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.)
 8. Prawo do złożenia reklamacji przysługuje także odnośnie wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

XI. Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedający zbiera tylko te dane, które są niezbędne do należytego świadczenia oferowanych usług.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą zostać przekazane osobom trzecim wyłącznie w celu i zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji usług świadczonych na podstawie Regulaminu w szczególności przedsiębiorcom pośredniczącym w zamawianiu usług kurierskich, operatorom pocztowym i firmom kurierskim w celu nadania przesyłki.
 3. Nabywca potwierdza autentyczność i zgodność z prawdą danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
 4. Postanowienie ust. 3 stosuje się odpowiednio w przypadku składania zamówienia bez dokonywania rejestracji lub za pomocą telefonu lub poczty e-mail.
 5. Baza danych osobowych Nabywców podlega ochronie prawnej. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych.
 6. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający, który dokonuje przetwarzania danych osobowych Nabywców zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz.U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).
 7. Sprzedający może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Nabywcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
  a) oznaczenia identyfikujące Nabywcę,
  b) oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Nabywca,
  c) informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usługi świadczonej drogą elektroniczną,
  d) informacje o skorzystaniu przez usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
 8. Sprzedający nie odpowiada za autentyczność informacji i danych podawanych przez Nabywców. Sprzedający zaznacza, iż nie ma możliwości ich zweryfikowania, co do zgodności ze stanem rzeczywistym.
 9. Sprzedający nie udostępni w żaden inny sposób, niż to wynika z celu działalności Sklepu oraz zakresu udzielonej zgody i oświadczeń, informacji i danych o Nabywcach jakimkolwiek innym podmiotom trzecim bez podstawy prawnej nakazującej Sprzedającemu takie działanie i zapewnia o podejmowaniu wszelkich starań, aby informacje te były strzeżone właściwie, a w szczególności w sposób przewidziany przepisami ustawy o ochronie danych osobowych oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 10. Sprzedający zapewnia Nabywcom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności Nabywca ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz prawo do ich zmiany, poprawiania i żądania ich usunięcia.
 11. Skorzystanie z prawa domagania się zmiany, poprawienia lub usunięcia danych z systemu Sklepu jest dokonywane na podstawie przesłania do Sprzedającego pocztą elektroniczną stosownego żądania wraz z podaniem imienia i nazwiska/firmy Nabywcy.
 12. Skorzystanie z prawa usunięcia własnych danych z systemu Sklepu jest równoznaczne z wyrejestrowaniem się Nabywcy oraz wypowiedzeniem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.
 13. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika Sprzedający usunie dane Nabywcy na stałe i bezpowrotnie, zaprzestając tym samym przetwarzania danych osobowych Nabywcy. Administrator zastrzega sobie jednak możliwość przetrzymywania danych takich jak czas i adres IP logowania Nabywcy po usunięciu konta na potrzeby Policji i prokuratury oraz danych niezbędnych do rozliczenia wykonanych usług do czasu ich rozliczenia.

XII. Promocje

 1. Sprzedający zastrzega sobie prawo do przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych, w szczególności przyjmujących postać bonów podarunkowych. Przeprowadzanie i odwoływanie akcji promocyjnych, nie będzie miało wpływu na umowy już zawarte, a jeszcze niewykonane, a także na zamówienia uczestniczące już w promocji.
 2. Nabywca, który dokona zakupu na kwotę wyższą niż 3000 zł (brutto), otrzyma od Sprzedającego bon podarunkowy od sumy zamówienia, z możliwością wykorzystania bonu na kolejne zakupy o wartości 50 zł (brutto). Sprzedający przyznaje bony w zależności od wartości zamówienia brutto, bez uwzględnienia kosztów transportu oraz kosztów związanych ze sposobem płatności.
 3. Bon podarunkowy staje się aktywny po zakończeniu realizacji zamówienia tj. po wysłaniu towaru do Nabywcy
 4. Bon podarunkowy może zostać wykorzystany przy kolejnym zamówieniu przez każdego Nabywcę posiadającego kod z bonu podarunkowego. Po wpisaniu nr kodu w trakcie składania zamówienia, kwota należna za złożone zamówienie zostanie pomniejszona o wartość bonu podarunkowego.
 5. Bon podarunkowy może być wykorzystany w całości tylko raz. W sytuacji, w której wartość bonu jest wyższa od wartości zamówienia, pozostałą część kwoty z bonu Nabywca może wykorzystać przy kolejnych zakupach.
 6. W przypadku skorzystania przez Nabywcę z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, poprzez zwrócenie całości zakupionego towaru:
  a) bon podarunkowy, który nie został jeszcze wykorzystany, staje się nieaktywny w chwili złożenia przez Nabywcę oświadczenia o odstąpieniu od umowy,
  b) wartość bonu podarunkowego, który został już wykorzystany, będzie potrącona od kwoty zwracanej Nabywcy z tytułu odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku skorzystania przez Nabywcę z ustawowego prawa do odstąpienia od umowy, poprzez zwrócenie części towaru:
  a) bon podarunkowy, który nie został jeszcze wykorzystany, pozostaje aktywny, a Nabywca otrzyma pełną kwotę za część zwróconego towaru,
  b) bon podarunkowy, który został już wykorzystany – Nabywca otrzyma pełną kwotę za część zwróconego towaru.
 8. Postanowienia ust. 6 i 7 nie stanowią uszczerbku dla uprawnień przysługujących Nabywcom, przywidzianych w ustawie z dnia 2 marca 2000 r. – Ochrona niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. 2000 nr 22 poz. 271).”
 9. Promocja 50 zł na powitanie:
  – czas obowiązywania promocji – do odwołania,
  – kod rabatowy nie łączy się z indywidualnymi rabatami Klientów,
  – jeden Klient może kupić tylko jedną sztukę tego samego produktu objętego kodem,
  – promocje z użyciem kodów rabatowych nie łączą się ze sobą. W jednym zamówieniu można wykorzystać wyłącznie jeden kod rabatowy,
  – kod rabatowy może zostać wykorzystany jedynie w sklepie internetowym www.dotgreen.pl,
  – kod rabatowy może być wykorzystany przy każdej formie dostawy,
  – kod rabatowy może być wykorzystany przy wszystkich formach płatności, obowiązujących w sklepie internetowym www.dotgreen.pl
  – kod rabatowy nie może zostać wymieniony na ekwiwalent pieniężny,
  – kod rabatowy nie podlega obrotowi handlowemu.

Jak skorzystać z kodu rabatowego?

– wpisz swoje imię oraz adres e-mail w oknie pop-up,
– na podanego maila zostanie wysłany kod kuponu rabatowego,
– w podsumowaniu zamówienia w polu o nazwie „bon podarunkowy lub kupon promocyjny”  wpisz kod rabatowy podany w e-mailu,
– po wpisaniu kodu system poprosi o zalogowanie się lub rejestrację,
– po zalogowaniu zostanie naliczony rabat, obniżający wartość danego produkty do kwoty zaprezentowanej powyżej.

XIII. Postanowienia końcowe

 1. Przed złożeniem zamówienia Nabywca powinien zapoznać się i zaakceptować powyższy regulamin.
 2. W przypadku nieodebrania przesyłki przez Nabywcę, zamówionej „za pobraniem”, z przyczyn, za które ponosi on odpowiedzialność Sprzedający może odmówić dokonywania dalszych zakupów.
 3. Wszystkie informacje i zdjęcia produktów są chronione prawami autorskimi (zgodnie z Art. 17 ustawy z 4 luty 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 roku nr 80 poz. 904). Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych lub prezentacji na innych stronach internetowych bez naszej zgody.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do:
  – zmiany cen towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,
  – wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,
  – wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,
  – przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego,
  – realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.
 5. Wszelkie zmiany, o których mowa w pkt 4. powyżej nie będą miały wpływu na już zawarte umowy lub treść złożonych zamówień bez zgody Nabywców. Zmiany lub odwołanie akcji promocyjnych nie będą miały wpływu na prawa osób, które wzięły w nich udział, chyba że za ich zgodą.
 6. Sklep dotgreen.pl nie wypożycza oferowanego sprzętu do testowania.
 7. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronach sklepu należą do ich właściciela i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi.
 8. Ewentualne niedogodności związane z realizacją transakcji w sklepie internetowym rozstrzygane będą poprzez porozumienie stron.
 9. O  każdej  zmianie  Regulaminu  Sprzedający powiadomi  zarejestrowanych Nabywców poprzez wiadomość e-mail z prawem wypowiedzenia umowy w terminie 14 dni. Zmiany Regulaminu  wchodzą  w  życie  z  upływem  terminu  wypowiedzenia.  Do  zamówień złożonych  przed  wejściem  w  życie  zmian  Regulaminu,  stosuje  się  postanowienia Regulaminu w brzmieniu obowiązującym w chwili złożenia zamówienia.
 10. Na mocy ustawy z dnia 21 listopada 2008 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 223, poz. 1464 art. 25) sprzedający ma obowiązek nieodpłatnego przyjmowania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w ilości nie większej niż sprzedawany nowy sprzęt, jeżeli zużyty sprzęt jest tego samego rodzaju. Nabywca jest zobowiązany dostarczyć zużyty sprzęt na własny koszt. Adresy punktów zbierania w swoim mieście otrzymają Państwo w urzędzie gminy.